• Martens beton Hillblocks

                   

                   De paddenstoelvorm van 

                   het Hillblock zorgt, doordat de golf 

                   zijn energie verliest, voor veel 

                   golfremming. Bovendien kost deze

                   vorm wel 30% minder grondstoffen.

  Welkom bij Hillblock, de revolutionaire betonnen zetsteen die dijken, kribben en oevers versterkt op een manier die niet alleen efficiënt, maar ook ecologisch verantwoord is. Met zijn kenmerkende paddenstoelvorm biedt het Hillblock een scala aan voordelen, variërend van een uitstekende golfremming, aanzienlijke kostenbesparingen en een lagere milieu impact. Ontdek hier hoe Hillblock de lat hoger legt voor dijkbekleding en een duurzame toekomst vormgeeft.

   

  Geschiedenis van Hillblock: een visie op innovatie

  Het verhaal van Hillblock begint met de visionaire uitvinder Hans Hill. Hij raakte geïnspireerd tijdens het wereldkampioenschap zwemmen in Barcelona van 2006. Dit leidde tot de ontwikkeling van dit unieke product. Oorspronkelijk bedoeld om golven in zwembaden te absorberen, evolueerde Hill's concept naar een dijkbekleding die golven kan remmen. Na uitgebreide tests en ontwikkeling werd Hillblock in 2012 voor het eerst toegepast in het project Stavenisse, Zeeland. Sindsdien is het uitgegroeid tot een erkende oplossing voor waterbouwkundige projecten.

   

  Overname Hillblock

  Na het overlijden van uitvinder Hans Hill zette zijn dochter, Dorian Hill, het bedrijf voort. Om het product meer kans te geven om doorontwikkeld te worden en het Hillblock verder te verduurzamen, besloot Dorian Hill om het intellectueel eigendom van Hillblock te verkopen. Dit resulteerde in september 2023 in de overname van het Hillblock door Martens beton in Oosterhout.

   

  Innovatieve kenmerken van Hillblock

  Golfoploopreductie

  Eén van de meest opvallende kenmerken van Hillblock is zijn unieke golfoploopreductie. De taillering van het blok maakt holle ruimtes tussen de blokken tot wel 30%. Per vierkante meter heeft een dijk met het Hillblock tot 30% holle ruimte. Golven die de dijk bereiken verliezen hun energie in de holle ruimtes tussen de blokken. De kracht van de golven wordt significant verlaagd. Hierdoor komen de golven minder hoog op de dijk dan bij traditionele, massieve dijkstenen. Dit kenmerk heet golfoploopreductie.

  De golfremmende werking van Hillblock biedt tal van voordelen voor waterkeringen en kustbescherming. Doordat de golven energie kwijtraken in de holle ruimtes tussen de blokken, kunnen dijken met het Hillblock lager worden aangelegd dan traditionele dijken. Dit alles zonder in te leveren op de benodigde golfbestendigheid en stabiliteit. Doordat de dijk lager uitgevoerd kan worden, hoeft deze vaak ook minder breed te zijn. Op deze manier kan een lagere en smallere dijk een hoge kostenbesparing opleveren in de aanlegfase: minder grondverzet, minder onteigeningen en minder betongebruik op de dijk door een lagere hoeveelheid stenen.

   

   

  Hillblock tekening golfloop

  Het effect van de golfremming van het Hillblock: de golven komen minder hoog, waardoor de dijk minder hoog uitgevoerd zou kunnen worden.

   

   

   

  Stabiliteitsfactor en soortelijk gewicht

  Een opvallend kenmerk van het Hillblock is de stabiliteitsfactor. De stabiliteitsfactor is een maatstaf die de stabiliteit van een dijkconstructie aangeeft. Deze factor speelt een cruciale rol in de efficiëntie en duurzaamheid van dijkbekledingen. Met een hoge stabiliteitsfactor van 1,35 biedt het Hillblock aanzienlijke voordelen ten opzichte van traditionele dijkbekledingen, zoals zand, klei of traditionele zetstenen. Een hogere stabiliteitsfactor betekent namelijk dat dezelfde stabiliteit kan worden bereikt met minder beton.

  In vergelijking met dijkbekledingen van grond, klei en/of gras, die doorgaans een stabiliteitsfactor van 1,0 hebben volgens Steentoets, overtreft het Hillblock deze waarde aanzienlijk. Op sommige plaatsen met veel golfslag is een stabiliteitsfactor van 1,0 niet genoeg. Hiervoor heb je vaak een andere oplossing nodig, zoals betonnen zetstenen of asfalt. Voor eenzelfde stabiliteit als zetstenen met een stabiliteitsfactor van 1,0 kan de hoogte van het Hillblock aanzienlijk lager zijn. Bijvoorbeeld, als een dijkversteviging 40 centimeter dik zou moeten zijn om de vereiste stabiliteit te bereiken, zou het Hillblock slechts 29,6 centimeter hoog hoeven te zijn. Deze reductie in hoogte resulteert in een indrukwekkende materiaalbesparing van 25% en een gewichtsvermindering van wel 30%. 

  Het Hillblock wordt geproduceerd in een aantal standaard hoogtes. Af en toe is het gunstiger om een lager blok te produceren met een hoger soortelijk gewicht dan 2400 kg/m3. Dit scheelt wederom in de toepassing van materialen. Het HIllblock kan worden uitgevoerd in verschillende dichtheden, afhankelijk van de stabiliteitseisen van het project en de golfbelasting waaraan de waterkering wordt blootgesteld. Deze aanpasbaarheid maakt het Hillblock geschikt voor verschillende projectomgevingen, van rustige binnenwateren tot woelige kustgebieden. Door zich aan te passen aan de specifieke omstandigheden van elk project, maximaliseert het Hillblock niet alleen de efficiëntie, maar verzekert het ook de langdurige stabiliteit en betrouwbaarheid van de waterkering.

   

  CO₂-reductie

  De besparingen van 25% tot 30% minder grondstoffen zijn niet alleen economisch voordelig, maar hebben ook aanzienlijke milieu-implicaties. De toepassing van het Hillblock leidt tot CO₂-reductie door materiaalbesparing, verminderd gebruik van kranen en transportmiddelen, tijdens de productie en minder transport van grondstoffen naar de fabriek en van de fabriek naar het project. Doordat het Hillblock per vierkante meter een lager gewicht heeft dan massieve dijkblokken, kunnen meer pakketten per vracht worden vervoerd en daardoor zijn minder er transportbewegingen nodig. Ook heeft de reductie van het aantal vrachtwagens positieve gevolgen voor de omgeving. Dit draagt bij aan een duurzamere aanleg van dijken en vermindert de ecologische voetafdruk van dijkbekleding aanzienlijk.

   

  Milieu Kosten Indicator (MKI-waarde)

  De MKI-waarde, of Milieu Kosten Indicator waarde, is een maatstaf die de milieubelasting van een product gedurende zijn hele levenscyclus weergeeft. Bij Hillblock is de MKI-waarde een cruciale factor in de beoordeling van zijn duurzaamheid en lagere milieu-impact.

  Het Hillblock is ontworpen met het oog op minimalisatie van zijn ecologische impact. Vanaf de productiefase tot aan het einde van zijn levensduur wordt er gestreefd naar het zoveel mogelijk verminderen van negatieve effecten op het milieu. Dit betekent dat bij de ontwikkeling en productie van Hillblock rekening wordt gehouden met verschillende aspecten, zoals grondstofgebruik, energieverbruik tijdens productie, transportkosten, levensduur en uiteindelijke verwijdering of hergebruik.

  In vergelijking met traditionele dijkblokken vertoont Hillblock een gunstigere MKI-waarde. Dit komt voornamelijk door het gebruik van 30% minder grondstoffen dan massieve blokken en efficiënte productieprocessen. Door te kiezen voor Hillblock kunnen bouwprojecten niet alleen profiteren van zijn functionele eigenschappen, zoals stabiliteit en golfbestendigheid maar ook bijdragen aan een lagere milieubelasting gedurende de levensduur van het project.

   

  Conform eisen opdrachtgevers

  Het Hillblock is specifiek ontworpen om te voldoen aan de strenge eisen van het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP), een nationaal Nederlands programma dat zich richt op het versterken van dijken en kustlijnen om het land te beschermen tegen overstromingen. Door te voldoen aan de normen en specificaties van het HWBP, biedt Hillblock een betrouwbare en bewezen oplossing voor het versterken van waterkeringen en het waarborgen van de veiligheid van Nederland tegen overstromingen.

  Naast het voldoen aan de eisen van het HWBP, is Hillblock ook ontwikkeld met het oog op duurzaamheid en lange-termijnprestaties. Het materiaal waaruit Hillblock is vervaardigd, beton, is bestand tegen erosie en corrosie, waardoor het een ideale keuze is voor waterbouwkundige toepassingen. 

   

  Biodiversiteit: Ecoblock of overlaging

  Het Hillblock biedt twee unieke oplossingen als het gaat om biodiversiteit, namelijk het Ecoblock en doordat het Hillblock zeer goed te overlagen is. Het Ecoblock is speciaal gemaakt voor in de zone van eb en vloed. Het overlagen van het gewone Hillblock gebeurt bovenaan de dijk. 

  In diverse projecten is het Hillblock al succesvol toegepast, waarbij de vermindering van de golfoploop niet altijd de primaire functie is. Het Hillblock kan zowel toegepast worden op zeedijken als rivierdijken. Bij zeedijken zijn veiligheid, golfoploopredcutie en stabiliteit altijd de belangrijkste kenmerken. Terwijl rivierdijken juist een uitstekende mogelijkheid voor een hogere biodiversiteit bieden in vergelijking met zeedijken. Martens heeft al ervaring met het overlagen van rivierdijken. Er wordt grond aangebracht over de Hillblocks waarna de flora zijn gang kan gaan of de opdrachtgever kan kiezen om specifieke gewassen in te zaaien. Op dijken waar nauwelijks golven voorkomen kan de volledige dijk overlaagd worden. Op plaatsen waar meer golven zijn wordt alleen het bovenste deel van de dijk overlaagd. 

  Hoewel de golfremming op rivierdijken niet de hoogste prioriteit heeft, zijn experts van Deltares ervan overtuigd dat zelfs als er grote golven voorkomen bij rivierdijken, de holle ruimtes rond de waterlijn door de zuigende werking weer open komen, waardoor de golfremming van de dijk behouden blijft. Het overlagen illustreert de veelzijdigheid en effectiviteit van het Hillblock, niet alleen als golfbreker, maar ook als een stimulans voor biodiversiteit en natuurbehoud langs waterkeringen en kustgebieden. Bij het overlagen van het Hillblock heb je zowel een hoge stabiliteit als een hoge biodiversiteit.

   

   

  Voor het overlagen en na het overlagen van Hillblocks

  Het effect van het overlagen met grond en het inzaaien met gras van een Hillblock dijk.

   

  Maatschappelijke impact 

  Hillblock gaat verder dan alleen technische voordelen; het heeft ook een positieve maatschappelijke impact. Door de behoefte aan dijkverbredingen, om het steeds onstuimig wordende zeewater tegen te houden, vindt er steeds meer onteigening plaats van bijvoorbeeld particuliere woningen of landbouwgrond. Door de hoge stabiliteitsfactor draagt Hillblock bij aan lagere maatschappelijke kosten, omdat hierdoor dijken lager uitgevoerd hoeven te worden en er dus minder onteigening plaats hoeft te vinden. 

  De Waddenzee en de Oosterschelde zijn twee voorbeelden van natura-2000 gebieden. Op die plaats mag een dijkversteviging en/of dijkverbreding niet richting het water plaatsvinden. Achter de dijk ligt vaak particulier bezit, bijvoorbeeld landbouwgrond, wat onteigend zou moeten worden als de dijk landinwaarts uitgebreid zou moeten worden. Golfremming van het Hillblock leidt tot minder brede dijken en dus mogelijk tot minder kosten en impact door onteigeningen.

   

  Bent u geïnteresseerd in een ecologische oplossing voor betonnen dijkversterking in de zone van eb en vloed? Kijk dan hier naar Het Ecoblock van Martens.

  Klik hier om terug te gaan naar de pagina met meer informatie over waterkeringen.

   

  Meer informatie?

  Wilt u meer informatie over het Hillblock? Vul het contactformulier in of mail direct naar hillblock@martensgroep.eu.