Dijkversterking Stavenissepolder, Tholen 40.000 m2 Hillblocks dijkblokken

  • Opdrachtgever Rijkswaterstaat Zeeland, Project Zeeweringen
  • Aannemer GMB Civiel B.V.
  • Werk Verbeteren glooiingsconstructie Stavenisse
  • Datum april – oktober 2014

Dijkversterking Stavenissepolder is een van de dijkwerken die door Rijkswaterstaat is aanbesteed voor de bescherming van de primaire waterkeringen in Zeeland.

Het dijktraject ligt aan de Oosterschelde aan de westkant van het eiland Tholen en heeft een lengte van 3,4 kilometer.

De gemeente Tholen is eigenaar van het dijktraject. Waterschap Scheldestromen is verantwoordelijk voor het beheer ervan.

De dijken worden versterkt door het aanbrengen van betonzuilen op de taluds. Voor dit dijkwerk is gekozen voor de betonzuilen van Martens beton. Deze Hillblocks zijn KOMO-gecertificeerd en voldoen aan de eisen van de norm Zetsteen van beton 7024.

Een van de EMVI-criteria in het aanbestedingscontract was het leveren van betonzuilen die duurzamer geproduceerd worden dan conventionele betonzuilen. Bepalend hierin was om de hoeveelheid beton in het gehele werk zo veel mogelijk te beperken.

De Hillblocks zijn hier bij uitstek geschikt voor. Voor de Hillblocks is namelijk ca. 30% minder beton nodig. Daarmee kan niet alleen een aanmerkelijk hogere fictieve korting worden bereikt, maar is ook aanzienlijk minder transport nodig. Dit is minder belastend voor het milieu en ook wordt hinder voor verkeer en omgeving tot het minimum beperkt.

Projectbureau Zeeweringen, een samenwerkingsverband tussen Rijkswaterstaat en waterschap Scheldestromen, bracht het uitgevoerde werk extra onder de aandacht vanwege de uitzonderlijk goede kwaliteit van het werk.

Wilt u zien hoe het zetten van de Hillblocks in z'n werk gaat? Klik dan op de volgende link: http://www.youtube.com/embed/0VFSPdvFc0M?