Waterberging Volkerak-Zoommeer Dijkversterking, 26.000 m2 Hillblocks dijkblokken

  • Opdrachtgever Waterschap Brabantse Delta
  • Aannemer Combinatie WVZ Van Oord-KWS VOF
  • Werk Waterberging Volkerak-Zoommeer, Bergen op Zoom
  • Datum April - Juli 2014

Waterberging Volkerak-Zoommeer in Bergen op Zoom is een van de werken die in het kader van Ruimte voor de Rivier zijn gedefinieerd om grote rivieren meer ruimte te geven in geval van hoogwater. Zo wordt voldaan aan de eisen die in de Waterwet zijn gesteld.

Een van de maatregelen om de dijken te versterken, is het aanbrengen van betonzuilen op de dijken. Voor de verbetering en versterking van de dijken in dit werk is gekozen voor de betonzuilen van Martens beton. De dijken in Bergen op Zoom hebben een lengte van 4 km, oppervlakte 26.000 m2.

Martens beton produceert en levert Hillblocks. Deze betonzuilen zijn KOMO gecertificeerd en voldoen aan alle eisen die door RWS zijn gesteld aan betonzuilen voor het versterken van primaire waterkeringen en dijken.

De gebruikte hoogte betonzuilen is 20 en 30 cm. Het soortelijk gewicht is 2300 kg.

Een van de EMVI-criteria in de aanbesteding was het vervoeren van de betonzuilen per schip. In overleg met de aannemer heeft Martens beton een plan gemaakt en uitgevoerd om de Hilllbocks per scheepstransport naar een speciaal voor dit werk voorbereide kade te varen. Wilt u zien hoe dit scheepstransport in z'n werk is gegaan?

Klik dan op de volgende link: http://www.youtube.com/embed/NwO41bAxy4s?