Waarom moeten we vooroplopen in circulariteit?

Auteur: Ralf Weterings

 

Duurzaamheid is alweer voor langere tijd top-of-mind bij overheden, het bedrijfsleven en individuele inwoners. Het is geen trend, maar bittere noodzaak dat we beter en zuiniger omgaan met onze wereld. In rap tempo verbruiken we namelijk de grondstoffen die de aarde ons te bieden heeft. Groene energie, vermindering van de uitstoot, stikstofproblematiek en PFAS zijn onderwerpen die al sinds langere tijd veel in het nieuws zijn. Eén ding staat buiten kijf. We moeten er met zijn allen de schouders onder zetten om de negatieve tendens te doorbreken.

Maar hoe zit het met circulariteit?

Hoewel er steeds meer aandacht voor dit thema is en een aantal veelbelovende ontwikkelingen zijn ontplooid, blijven de mogelijkheden op het gebied van circulariteit ietwat onderbelicht. Een gevolg is dat de markt en consumenten onvoldoende op de hoogte zijn van de toepasbaarheid van circulaire materialen. Er is al veel meer mogelijk dan dat algemeen bekend is.

Circulariteit in de bouw

De bouwsector is zich ervan bewust dat er iets moet gebeuren. In samenwerking met de Nederlandse overheid is bijvoorbeeld het programma ‘Nederland circulair in 2050’ opgesteld. We werken gezamenlijk aan een transitie naar een Circulaire Bouweconomie. Het ultieme doel is om in 2030 de CO2-uitstoot in de bouw te halveren en deze in 2050 zelfs geheel uit te hebben gebannen. Door materialen en producten circulair te ontwerpen wordt een bijdrage geleverd in dit gezamenlijke doel.

De circulariteitstransitie tot 2050

Circulariteit is een begrip met veel betekenissen. Anders gezegd; de eenduidigheid in wat we onder circulariteit verstaan ontbreekt. De veel gewraakte ‘landfilling’ methode, waarbij restmateriaal en afval worden gebruikt om de grond onder wegen op te vullen en te egaliseren, is daar een duidelijk voorbeeld van. Tijdens gesprekken met stakeholders - van architecten tot aannemers en verwerkers – wordt geregeld de vraag opgeroepen of dit wel échte circulariteit is.

 

Martens keramiek houdt zich aan de meest verregaande richtlijnen van cradle to cradle. Of terwijl, het principe dat elke grondstof en elk materiaal dat wordt gebruikt voor de vervaardiging van onze keramische materialen ook weer moet kunnen worden hergebruikt. Rest- en afval materiaal kan zelfs weer volledig hergebruikt worden binnen het eigen productieproces als basis voor hetzelfde product.

Consequenties bij uitblijven van actie

We weten allemaal dat het geen optie is om op dezelfde voet door te gaan. Bedrijven en consumenten in binnen- en buitenland dragen massaal bij aan de klimaatverandering. Iets waar we nu al op steeds grotere schaal mee geconfronteerd worden. Denk aan de lange droogteperiodes, extreem weer en tot voor kort ongekende bosbranden. De klimaatverandering hangt samen met CO2 uitstoot. Als we een kentering teweeg willen brengen in de opwarming van onze aarde, dan moeten we onze CO2 uitstoot spoedig afbouwen. Een duurzamere toekomst is geen keuze, maar noodzaak.

 
Er zijn meer argumenten voor een toename van circulariteit. Zoals eerder benoemd putten we de aarde wereldwijd uit. We verbruiken veel meer dan dat er opgebouwd wordt. Een logisch gevolg is dat diverse grondstoffen steeds schaarser worden. Bij het uitblijven van acties omtrent circulariteit blijft ‘verspilling’ de normaalste zaak van de wereld. Wij zijn er echter van overtuigd dat innovatie de oplossing is om rest- en afvalmateriaal opnieuw in te kunnen zetten. Onder andere als grondstoffen voor de toekomst. Met name als de materialen aan het einde van hun levenscyclus zijn beland.

Vooroplopen in circulariteit

Kiezen voor circulariteit

Waarom hebben wij de mogelijkheid om voorop te lopen in circulariteit? Dat is een vraag die ons al een poosje bezighoudt. Dit is één van de belangrijkste beweegredenen voor de oprichting van Martens keramiek en de ontwikkeling van 100% circulair biobased gevelmateriaal. Uit onderzoek van Small Business Monitor, met betrekking tot de trends in duurzaam bouwen, blijkt dat de bereidheid in de Nederlandse en Belgische markt bijzonder groot is. Het is een vraagstuk waarvoor architecten en aannemers de intrinsieke motivatie hebben om het verschil te gaan maken. Graag benoem ik een aantal interessante bevindingen:

  • Een groot deel van de respondenten benoemde het als belangrijk probleem dat het huidige aanbod van gevelbekleding niet circulair is;  
  • De toepassing van duurzame en milieuvriendelijke materialen wordt gezien als belangrijkste trend voor gevelbekleding;
  • Het gebruik van restmateriaal in de productie van gevelbekleding is gewenst.

De bereidheid in de markt biedt allerlei kansen (en uitdagingen) om de stap naar circulair werken te versnellen. Een voorwaarde om voorop te lopen. De uitdagingen spitsen zich toe tot een aantal praktische voorwaarden waaraan nieuwe circulaire producten moeten voldoen om in de overweging meegenomen te worden.

 
De kwaliteit van het materiaal moet gelijkwaardig zijn met het huidige aanbod en de prijs is van doorslaggevend belang voor de slagingskansen van een nieuw innovatief product. Marktpartijen hebben dan wel de motivatie om het een kans te geven, maar de prijs van het nieuwe innovatieve materiaal mag niet significant hoger zijn dan de prijs van het huidige aanbod.

Zet met ons de stap naar circulair (biobased) werken

Martens kan dit niet alleen. We hebben andere marktpartijen nodig om circulair werken samen gestalte te geven. Alleen als ook jij als architect, aannemer, verwerker, of gebouweigenaar de stap zet naar circulair werken kunnen we echt een verandering teweeg brengen.

Er zijn dus verschillende redenen waarom wij van mening zijn dat we voorop kunnen en moeten lopen op het gebied van circulariteit:

  • Iedereen heeft nu onmiddellijk de kans om zijn of haar steentje bij te dragen om op duurzame wijze met onze wereld om te gaan;
  • Over 10 jaar is het al 2030. Daarom moeten nú al allerlei initiatieven in gang gezet worden om de transitiedoelen te behalen;
  • Er is aantoonbare bereidheid bij de stakeholders binnen de bouwwereld;
  • De praktische bezwaren van voorheen zijn weggenomen.
Voorwaards in circulair werken

Deze mogelijke praktische bezwaren worden onder andere weggenomen door opschaling in de productie (door toenemende vraag naar het product). Dit zorgt ervoor dat prijzen zeker niet per definitie hoog zijn.

Met de productie van biobased keramische 100% circulaire gevelbekleding bieden we duurzame mogelijkheden. Martens keramiek gebruikt niet geëigende productiemethoden en kiest uitsluitend voor duurzame oplossingen die de circulaire economie verder gestalte geven. Er ligt voor ons een belangrijke taak om jou te informeren over de positieve impact van circulair werken voor mens en milieu. Martens keramiek maakt architecten, gebouweigenaren en verwerkers van gevelmateriaal bewust van de aanwezigheid van een volwaardig alternatief voor het huidige aanbod.

Ga jij ook mee in deze ontwikkeling?

Het aanbod in duurzame gevelmaterialen stijgt, dus het excuus dat het niet bestaat gaat niet meer op. Als ontwerper, aannemer, verwerker of gebouweigenaar heb je invloed op de materialen die gebruikt worden in de bouw en of deze al dan niet de gewenste duurzame eigenschappen hebben. Zoals we al aangaven zijn er diverse (praktische) bezwaren. Dit begrijpen wij. De standpunten zijn natuurlijk niet anoniem. De bezwaren kunnen nog actueel zijn, maar het kan ook zo zijn dat verandering inmiddels tot de mogelijkheden behoort door allerlei innovaties en ontwikkelingen. In één van de volgende blogposts gaan we in op de 6 belangrijkste bezwaren.

 
Wil jij alvast meer weten over de toepassing en eigenschappen van 100% circulaire (biobased) gevelbekleding, dan nodigen we je uit om meer informatie in te winnen over de gevelbekleding van ons merk Kerloc.

Download hier de productinformatie en/of vraag een sample aan via het volgende formulier.