Bescherming van het land is van levensbelang

Dijkversterking vormt een onmisbaar onderdeel van waterbeheer en kustbescherming, met als voornaamste doel het verhogen van de stabiliteit en weerstand van dijken tegen overstromingen en erosie. In de context van een steeds veranderend klimaat en de daaruit voortvloeiende bedreigingen, zoals zeespiegelstijging en extreme weersomstandigheden, is het een noodzaak om dijkversterking prominent op de agenda te hebben. Deze pagina belicht het belang van dijkversterking, de verschillende methoden die worden toegepast, en de impact ervan op de bescherming van activiteiten en bezittingen, landbouwgronden en ecologische habitats. 

Om de veiligheid te garanderen is het belangrijk om dijken te versterken. Martens biedt hier een oplossing voor; het Hillblock. Naast veiligheid biedt Martens ook een biodiverse oplossing voor dijkversterking in de zone van eb en vloed; het Ecoblock. Hiervoor zijn in het lastige proces van een nieuw product op de markt brengen grote en belangrijke stappen genomen. Door proces-en productverbeteringen is uiteindelijk het Hillblock Forte ontworpen.

 

Waarom is dijkversterking belangrijk?

Dijken zijn van cruciaal belang voor het beschermen van laaggelegen gebieden tegen overstromingen veroorzaakt door rivieren, zeeën en meren. Ze vormen letterlijk de eerste verdedigingslinie tegen het binnendringen van water in bewoonde gebieden. Echter, door factoren zoals bodemdaling, toenemende neerslag, en de veranderende dynamiek van zeeën en rivieren, wordt de kans steeds groter dat dijken schade oplopen en mogelijk zelfs falen. Dijkversterking is daarom noodzakelijk om de veiligheid van de maatschappij te waarborgen en economische schade door overstromingen te voorkomen. 

Nederland kent meer dan 17.000 kilometer aan waterkeringen. Hiervan is 3200 kilometer versterkt. Veel dijken zoals rivierdijken hoeven niet versterkt te worden, maar bestaan uit klei en/of zand en gras. Pas als een dijk beschermd moet worden tegen golfslag of erosie wordt de dijk beschermd met harde materialen zoals betonnen zetstenen of asfalt. Het nadeel van asfalt op een dijk is dat er niets op groeit en het aanleggen van dijken met asfalt is minder duurzaam.

Met Hillblock biedt Martens een innovatieve oplossing voor het versterken van dijken. Hillblock is een speciaal ontwikkelde, betonnen zetsteen die de golfkracht effectief weerstaat en erosie tegengaat. De voordelen van Hillblock strekken zich verder uit dan alleen de fysieke bescherming. De blokken zijn ontworpen om de natuurlijke stroming van water en golven te weerstaan. Bovendien is de golfremming van Hillblock de beste die de markt kent met alle voordelen van dien.

 

Methoden van dijkversterking

Verschillende methoden wordt toegepast om dijken te versterken, afhankelijk van de specifieke omstandigheden en de mate waarin de dijk niet mee voldoet voor de huidige en toekomstige omstandigheden. Een veelgebruikte methode is het verhogen en verbreden van de dijk, waarbij extra grond en materialen worden toegevoegd om de stabiliteit te vergroten en het overstromingsrisico te verminderen. Deze aanleg vereist veel grondverplaatsing en wordt uitgevoerd met veel grote kranen en ander bouwmaterieel. 

Hillblock wordt strategisch geplaatst op de dijk om golfkrachten te absorberen en erosie te verminderen. Hillblock is ontworpen met het oog op duurzaamheid en efficiëntie, waardoor het een kosteneffectieve oplossing is voor dijkversterking op lange termijn. Bovendien kan het snel worden geïnstalleerd, waardoor de verstoring van het gebied tot een minimum wordt beperkt en de bescherming snel kan worden verbeterd.

Daarnaast worden dijken versterkt met behulp van technische constructies, zoals steenbekleding, betonnen golfbrekers en damwanden, die de dijk beschermen tegen golfaanvallen en erosie. Ook natuurlijke methoden worden steeds vaker toegepast, zoals het herstel van vegetatie en de aanleg van natuurlijke oevers. Deze methoden dragen bij aan de stabiliteit van dijken en bevorderen de biodiversiteit in kustgebieden. 

Het verbeteren van biodiversiteit heeft in de afgelopen jaren een steeds groter belang gekregen. Op versterkte dijken is dat niet zo eenvoudig. Die dijken zijn speciaal ontworpen voor veiligheid. Martens heeft zijn Ecoblock ontwikkeld uit vraag naar meer biodiversiteit in de zone van eb en vloed. Het Ecoblock is daarmee een aanvulling aan de teen van de dijk op de reguliere zetstenen bij dijkversterking. Deze zetsteen is speciaal ontworpen om niet alleen de structurele integriteit van de dijk te verbeteren, maar ook om milieuvriendelijk te zijn. Het Ecoblock bevordert de groei van flora en fauna door zijn meer open structuur. Deze open structuur houdt water langer vast, waardoor wieren, algen en kleine schelpdieren zich makkelijk hechten.

Hoger op de dijk kan bij het Hillblock biodiversiteit verbeterd worden door de holle ruimtes tussen de blokken op te vullen met grond. Hierop kan dan een zadenmengsel worden ingezaaid voor een gewenste biodiversiteit of kan de natuur zijn gang gaan. 

Kortom, het Hillblock van Martens excelleert in zijn golfremming en wordt gebruikt voor dijkversteviging. Het Ecoblock wordt gebruikt in de zone van eb en vloed en blinkt uit in zijn verbeterde bijdrage aan de biodiversiteit.