Trends & ontwikkelingen in de markt van circulaire gevelbekleding

Tot nu toe waren er diverse bezwaren en daarmee gegronde excuses om niet te verduurzamen bij de keuze van gevelbekleding. Er waren immers geen echt goede alternatieven beschikbaar. Naarmate u als professional beter bekend raakt met de eigenschappen en voordelen van verschillende milieuvriendelijke bouwmaterialen, kan de acceptatiegraad in bouwprojecten sterk verbeteren. En kan de bouwsector de belangrijke verduurzaming zelf vormgeven.

Dat is de reden waarom we in dit blogartikel belangrijke ontwikkelingen in de markt van circulaire gevelbekleding met u delen: Hoe groot is deze markt? Welke trends zijn er te signaleren? Wie is er actief? Wat wordt er verwacht van duurzame materialen?

En het meest belangrijke: welke overwegingen zijn voor uzelf belangrijk om voor duurzame gevelbekleding te kunnen kiezen? We willen immers allemaal graag een bijdrage leveren aan de verduurzaming voor volgende generaties. We gaan van start!

Dit jaar en volgend jaar steeds meer gebruik van biobased materialen in de bouw

Volgens een recent onderzoek horen bamboe, stro en houtbeton tot de 'milieuvriendelijke' bouwmaterialen die volgend jaar in toenemende mate zullen worden gebruikt in bouwprojecten. In dit onderzoek werden 582 architecten, ingenieurs en bouwprofessionals gevraagd om nieuwe milieuvriendelijke bouwmaterialen te identificeren die naar verwachting in 2020 in toenemende mate zullen worden gebruikt bij de bouw van zowel commerciële als niet-commercieel vastgoed.

Milieuvriendelijk

De meerderheid van de ondervraagden (74%) gelooft dat het gebruik van bamboe in de loop van 2020 zal toenemen, terwijl 69% verwachtte dat stro steeds meer worden opgenomen in vastgoedontwikkelingsprojecten. Het gebruik van houtbeton, een mix van zaagsel in beton, zal naar verwachting met 61% toenemen volgens de ondervraagde bouw-professionals.
 
Daarnaast verwacht 56% een toename van het gebruik van gerecyclede kunststoffen, 47% verwacht een toename in het gebruik van gerecycled composietmateriaal, 44% verwacht een toename van het gebruik van het bio-composiet, en 38% verwacht een toename van het gebruik van kurk.

Welke conclusie hoort bij deze cijfers? De vastgoedsector is milieubewuster dan ooit. Dit heeft geleid tot een golf van innovatie bij de ontwikkeling van milieuvriendelijke bouwmaterialen.

Naarmate professionals beter bekend raken met de eigenschappen en voordelen van verschillende milieuvriendelijke bouwmaterialen, kan de acceptatiegraad in bouwprojecten sterk verbeteren. Dit onderzoek geeft aan dat milieuvriendelijke bouwmaterialen in 2020 en 2021 een grote impact zullen hebben.

Neemt de markt van circulaire gevelbekleding ook een dergelijke vlucht?

Laten we eens kijken naar de situatie op deze markt. Als de geschetste trend zich ook zou doorzetten op de markt voor circulaire gevelbekleding, dan is hier een enorme verduurzaming te realiseren waar u als bouwprofessional een belangrijke rol in speelt.

Allereerst de omvang van de markt. Dit is een belangrijke factor om te bepalen hoe relevant het is om te verduurzamen. De totale marktomvang voor gevelbekleding is 531 mln m2 in 2014 in West-Europa. De Nederlandse markt heeft met een aandeel van 5% een omvang van 26,9 mln m2. Dit betreft dus de jaarlijkse vraag voor zowel nieuwbouw als renovatie in woning & utiliteit.

De vraag naar gevelbekleding wordt bepaald door de toepassing binnen nieuwbouw- en renovatieprojecten. Door nu de totale vraag aan m2 gevels voor woningbouw en utiliteit door te rekenen met CBS, NEN en ABN-AMRO-gegevens en geëxtrapoleerde cijfers, dan ligt de geschatte marktomvang op 23,6 mln m2 (2017). Een enorm oppervlakte dus, waarop nog een stevige slag gemaakt kan worden qua verduurzaming. Hiervoor is echter wel een toename het gebruik van duurzame materialen noodzakelijk.

Gelukkig heeft de markt de noodzaak om te verduurzamen inmiddels duidelijk in het vizier. Welke trends zijn er zichtbaar?

Experts zien een groeiende vraag naar natuurlijke en duurzame materialen, met name bij de woningbouw. Vooralsnog heeft hout hierbij een voortrekkersrol. Uitgaande van de situatie in 2014 is de verdeling in 2017 in de loop van drie jaar sterk veranderd. Waar in 2014 de traditionele baksteen en tegels veruit het populairst waren, is deze populariteit in 2017 met 6% afgenomen. Andere productsegmenten die aan aandeel verloren zijn stucwerk (-7%) en beton & steen (-4%).

Tegelijkertijd is er een sterke toename in gebruik van natuurlijke materialen te zien. Vooralsnog is de groeiende vraag vooral gericht op het gebruik van hout (+13% in 3 jaar tijd). De houtproducten die tegenwoordig worden gebruikt kunnen ook samengesteld zijn uit andere materialen, maar hebben hout als hoofdbestandsdeel.

Er is echter tegelijkertijd een toenemende vraag zichtbaar naar biobased producten, anders dan hout. De gevelmarkt voor biobased composiet gevelbekleding vertegenwoordigt in 2017 236.000 m2. Dat is met een aandeel van 1% een beperkt deel van de gehele markt. Echter, als zou er maar voor een beperkt percentage van de totale markt van 23,6 mln m2 gevelbekleding een duurzame keuze worden gemaakt, dan zou dat een enorme sprong voorwaarts zijn.

Waarom is de markt voor circulaire gevelbekleding nu nog beperkt van omvang?

Hoe is nu met elkaar te rijmen dat er enerzijds een enorme belangstelling is voor biobased, circulaire producten met een lage CO2 uitstoot en anderzijds een zeer beperkt marktaandeel voor dergelijke producten?

Dit heeft niet zozeer te maken met het gebrek aan motivatie bij architecten en opdrachtgevers om een duurzame keuze te maken. Nee, het heeft alles te maken met de schijnbaar beperkte beschikbaarheid van dergelijke materialen voor de bouwsector. Althans in voldoende grote volumes. Hierdoor is er dus sprake van een ‘verborgen vraag’ naar biobased, circulaire gevelbekleding. Een vraag die niet eens actief wordt uitgezet, omdat de markt er van uit gaat dat er geen voldoende alternatieven zijn om een duurzame keuze te maken, anders dan hout en houtcomposieten.

Want wat is de situatie op de markt? Momenteel concurreert biobased gevelbekleding sterk met bestaande bouwmaterialen. Hout en keramiek zijn de belangrijkste concurrerende traditionele bouwmaterialen. Hout vanwege het biobased karakter en keramiek vanwege het uiterlijk.

beperkte beschikbaarheid

Zijn er dan geen aanbieders van biobased, circulaire gevelbekleding? Toch wel, er is er een beperkt aantal bedrijven dat actief biobased bouwmaterialen aanbiedt. De meerderheid van deze leveranciers betreft echter kleinere spelers, waarvan de operationele slagkracht beperkt is. Er zijn zelfs voorbeelden van kleine toeleveranciers die geheel zijn verdwenen. Het uitblijven van de grote vraag komt dus doordat de gevraagde grotere volumes momenteel nog niet geleverd kunnen worden door het merendeel van de huidige leveranciers. Dit vanwege de relatief beperkte productiecapaciteit. Er zijn voorbeelden van leveringen die soms helemaal uitbleven en dit wordt genoemd als één van de belangrijkste redenen voor de ondergang van dergelijke kleine bedrijven.

Wat doen de grote producenten? Grotere producenten treden, door de beperkte vraag, vooralsnog niet of zeer beperkt toe tot de markt voor biobased bouwmaterialen. Daarnaast is de huidige vraag naar bestaande materialen op dit moment dusdanig gestegen, dat leveranciers geen extra capaciteit hebben om innovatieve producten op grote schaal op de markt te brengen.

Uitzondering op deze regel is Martens keramiek. Martens Groep heeft het initiatief genomen om een baanbrekend nieuw, circulair, en tevens biobased product te ontwikkelen voor duurzame gevelbekleding met een hoog esthetisch karakter. Maar daarover later meer, laten we de vraag vanuit de markt verder onderzoeken.

Welke ontwikkelingen zijn er aan de vraagzijde van de markt?

De vraag naar biobased en circulaire bouwmaterialen wordt onder andere gestimuleerd door architecten. Hierbij ligt de focus voor architecten op circulaire bouwmaterialen en is er momenteel minder aandacht voor biobased bouwmaterialen. Biobased krijgt volgens diverse architecten wel steeds meer aandacht, maar altijd vanuit de circulaire gedachte. Kortgezegd dient het product circulair te zijn en is het vervolgens een plus als het product ook biobased is.

Leidt deze toegenomen interesse ook tot een bredere toepassing in projecten? Ondanks het feit dat architecten steeds vaker circulaire en biobased gevelbekleding in het ontwerp meenemen, valt op dat het daadwerkelijke gebruik van dergelijke materialen achterblijft. De conservatief ingestelde bouwsector geeft in veel gevallen nog steeds de voorkeur aan traditionele gevelmaterialen, wat de groeiende populariteit van hout en aluminium als ‘circulair’ gevelmateriaal verklaart.

Een tweede belangrijke reden voor de achterblijvende vraag, is het feit dat architecten vooralsnog veel vragen naar meer aanbod van duurzame geveloplossingen, maar uiteindelijk kiezen voor traditionele materialen. Vaak komt dit voort uit de wensen van opdrachtgevers en aannemers. Druk vanuit de overheid zou helpen om de vraag vanuit de bouw naar biobased en circulaire producten structureel te stimuleren.

Maar als duurzaamheid tegenwoordig bij iedereen nu hoog in het vaandel staat, zou dan niet meer sturing vanuit de architect in de richting van de toepassing van duurzame materialen door de opdrachtgever wenselijk zijn? Voorwaarde is dan wel voldoende beschikbaarheid, zowel in kwantiteit als in kwaliteit. Met andere woorden, een fraai materiaal dat in ruime hoeveelheden geproduceerd wordt tegen een acceptabele prijs, dat ook nog eens voldoet aan alle duurzaamheidseisen.

de wereld weer mooi maken

Zijn dat alle eisen? Nee, want ook de levertijden van duurzame producten voor grootschalige projecten moeten niet te lang zijn. Er is daarmee een roep om grotere producenten, die dergelijke innovatieve producten op grote schaal EN snel kunnen leveren. Bewezen succes met andere type innovatieve bouwproducten en naamsbekendheid van het moederbedrijf dragen nog eens extra bij aan het succes van de uitrol van een nieuw gevelproduct.

Hoe staat het dan met de concrete toepassing van biobased/circulaire gevelbekleding? De toenemende populariteit van kleinschalige biobased/circulaire gevelbekleding bewijst dat er wel degelijk behoefte is aan een groter aantal producten (of toepassingen). Verschillende kleinschalige duurzame producten zijn nog steeds populair onder experts. Indien op grotere schaal beschikbaar, zouden circulaire producten meer grootschalig kunnen worden toegepast in ontwerpen van architecten. Een toename in de productiecapaciteit van biobased gevelbekleding leidt naar verwachting tot een grotere leveringzekerheid en, als gevolg hiervan, tot een stimulans om het type materiaal op te nemen in het gevelontwerp.

Zijn er nog andere factoren bij de keuze om duurzame gevelbekleding toe te passen dan de voorkeur van de architect?

Ja, want de gehele bouwketen verwacht van duurzame producten ook dat deze onderhoudsbeperkt of onderhoudsvrij zijn. Hier hebben keramische materialen een duidelijk voordeel ten opzichte van de huidige houtproducten die als biobased worden toegepast. Hoewel de kwaliteit van hout verbetert, heeft het onderhoud nodig vanwege verkleuring, schimmels en rottingen. Een ander voordeel van keramische materialen is dat het 100% circulair is, hetgeen niet kan worden gezegd van hout.

Voor aannemers en gevelbouwers is het daarnaast van belang dat het product makkelijk te verwerken is, om arbeidskosten laag te houden. Het beperken van zaagverlies is ook een meerwaarde die gevraagd wordt.

Ook voor de opdrachtgevers geldt, dat men bij duurzame producten vooral geïnteresseerd is in de circulaire eigenschappen en minder in de biobased eigenschappen. De verminderde aandacht voor biobased eigenschappen komt mogelijk doordat veel van de huidige biobased producten duurzamere houtsoorten betreft.

Hoewel hout aan populariteit wint, zien architecten en opdrachtgevers het niet als een innovatief biobased materiaal. Producten gemaakt van biobased materialen dienen in de ogen van deze doelgroep enerzijds opgebouwd te zijn uit kort cyclische hernieuwbare grondstoffen en anderzijds circulair te zijn. Ook dienen deze materialen duurzaam geproduceerd te worden, dit betekent een minimale CO2 uitstoot. Het gaat dus niet alleen om een duurzame grondstof maar om een gehele duurzame lifecycle.

Links of rechts

Hoe bent u betrokken bij de keuze voor duurzame gevelbekleding?

 
Om te begrijpen op welke manier een positieve verduurzaming meer kans kan krijgen in de bouwsector, is het van belang om in te zoomen op de verschillende bouwprofessionals die dit besluit nemen of beïnvloeden. Afhankelijk van de groep waar u toe behoort bent u als volgt betrokken bij het maken van een definitieve materiaalkeuze:

  • Opdrachtgevers hebben de meeste invloed op de keuze voor gevelbekleding. Van deze groep wordt samen met architecten ook het meest verwacht dat zij een bijdrage leveren aan de verduurzaming van bestaande en nieuwe gebouwen. Hoewel duurzaamheid een grote rol speelt in het keuzeproces, blijft prijs voor deze groep het belangrijkst. Bij het uitblijven van wetgeving zal slechts een beperkte verschuiving in keuzefactoren plaats vinden. De conclusie is dus dat een product dus duurzaam moet zijn en niet duurder dan de alternatieven. Het is wel van belang om de kosten te vergelijken van alternatieve productkeuzes gedurende de gehele levenscyclus.
  • Architecten hebben na opdrachtgevers de meeste invloed op het inkoopproces voor gevelbekleding. Tevens oefenen architecten door hun positie een grote invloed uit op opdrachtgevers en aannemers. De product solution is voor architecten het belangrijkst, met andere woorden: het product dient altijd te passen in het ontwerp van de architect. Bij architecten speelt duurzaamheid, vanwege het imago, ook een belangrijke rol, maar is hierin nog ondergeschikt aan de product solution.
  • Aannemers zijn gefocust op de prijs van het materiaal en kiezen ( soms in overleg met de opdrachtgever of architect) voor een vervangend goedkoper materiaal dat past binnen het ontwerp. Voor de productoplossing geldt dat het gevelproduct makkelijk verwerkbaar moet zijn om arbeidskosten laag te houden.

Van genoemde partijen oefenen opdrachtgevers en architecten de meeste invloed uit bij de uiteindelijke keuze voor duurzame gevelbekleding. Prijs is het belangrijkst bij opdrachtgevers. Product solution en duurzaamheid bij architecten.

Geloven in verandering

Welke conclusie kan er nu worden getrokken?

We kunnen hoopvol gestemd zijn. De vastgoedsector is milieubewuster dan ooit. Dit heeft geleid tot een golf van innovatie bij de ontwikkeling van milieuvriendelijke bouwmaterialen.
 
Martens keramiek heeft als een grote speler een bijdrage willen leveren aan de verduurzaming van de bouwsector. Door een nieuw en innovatief product te ontwikkelen: Kerloc. Een product dat aan diverse eisen van de markt voldoet (recyclebaarheid, robuustheid, verwerkbaarheid, kleurvastheid, esthetiek, monteerbaarheid) en ook aan belangrijke leveringsvoorwaarden (prijs, levertijd en levervolumes).

Maar in dit blogartikel willen we vooral niet de loftrompet uitsteken over onszelf. We willen vooral met dit stuk u als ambitieuze bouwprofessional informeren over de trends in de markt. Een markt waar we gezamenlijk onderdeel van uitmaken.

Een markt waarop we niet alleen de verantwoordelijkheid hebben om te wensen wat we voor de volgende generatie willen achterlaten. Waarin we vooral ook de verantwoordelijkheid hebben om te beslissen en te doen wat we voor de volgende generatie willen achterlaten.

Is dat net zo makkelijk gezegd als gedaan? Misschien niet, want er moeten nieuwe wegen worden ingeslagen en nieuwe keuzes worden voorbereid en gemaakt. Maar de bouwsector is in het verleden absoluut in staat geweest om te innoveren. Daar zijn talloze voorbeelden van op te noemen.

Tot nu toe waren er diverse bezwaren en daarmee gegronde en wezenlijke excuses om niet te verduurzamen bij de keuze van gevelbekleding. Er waren immers geen echt goede alternatieven beschikbaar. Dat is nu aan het veranderen door de komst van nieuwe materialen. Naarmate u als professional beter bekend raakt met de eigenschappen en voordelen van verschillende milieuvriendelijke bouwmaterialen, kan de acceptatiegraad in bouwprojecten sterk verbeteren. En kan de bouwsector de belangrijke verduurzaming zelf vormgeven.

Een groot deel van ons werk is inmiddels gedaan. Met het beschikbaar maken van Kerloc, een nieuw en innovatief materiaal voor circulaire gevelbekleding, wil Martens Groep graag een positieve bijdrage leveren aan de verduurzaming van Nederland. Een reëel alternatief voor minder duurzame materialen, en dan ook nog eens voorzien van veel van de gewenste kwaliteiten, tegen een aantrekkelijke prijs.

Maar we zijn er nog niet. We hebben u als bouwprofessional nodig om de gewenste verduurzaming samen vorm te geven. Door traditionele materialen te vervangen door een recyclebaar alternatief.

Nu is onze verwachting niet dat u ons materiaal meteen voor al uw projecten zult gaan gebruiken, al zouden we dat eerlijk gezegd wel toejuichen. Nee, dat zou niet realistisch zijn. Wel verwachten we van u, dat u zich op de hoogte stelt van de eigenschappen van Kerloc en de andere beschikbare alternatieve materialen op de markt. En dat u samen met ons blijft onderzoeken waar, hoe en wanneer de toepassing van Kerloc of een ander recyclebaar alternatief de beste oplossing is voor uw project, de beste oplossing voor uw budget en de beste oplossing voor de wereld.

Want al zouden we maar een deel van die 23,6 mln m2 circulair maken, dat zou toch geweldig zijn? En dat de uitstraling van het pand dat ook nog onderscheidend is tegen een aantrekkelijke prijs, dat is dan mooi meegenomen.

 

Wilt u eens met ons sparren over uw te maken keuzes?

We delen graag onze kennis over de toepasbaarheid van nieuwe alternatieve materialen en denken met u mee over uw wensen en uw project. Voor meer informatie over Martens keramische gevelbekleding ga naar www.kerloc.eu of bel 088 – 62 78 150 om een (online) afspraak te maken. We maken graag tijd voor u.

  • Direct inzicht in de producteigenschappen? Klik hier voor meer specificaties en/of vraag een sample aan via het volgende formulier.
  • Wilt u op de hoogte blijven van Martens keramiek, Kerloc en relevant nieuws over circulariteit? Schrijf hier in voor 100% Circulair.